برچسب: آزمایشگاه

اختلالات کروموزومی

اختلالات کروموزومی کروموزومها ساختارهايی هستند که ژنهاي سلولها بر روي آنها سوارند. هر گونه تغييری در اين ساختمانها باعث بروز ناهنجاريهايی در بدن موجود زنده مي‌شود. تغييرات ساختمانی نياز به شکستگی در کروموزومها دارد. در اين نوع تغييرات تعداد کل کروموزومها ثابت بوده و فقط ساختمان آنها تغيير مي‌کند. بسته به تعداد شکستگي ، موضع […]

ادامه مطلب