ماه: فوریه 2018

شناخت درمانی

روانپزشک شناخت درمانی یا CBT یکی از بهترین روش های روان درمانی برای افسردگی است. شناخت درمانی می‌گوید افسردگی بیماری فکر است در واقع این فکر انسان است که بیمار می شود و همه چیز را منفی می بیند.فرد افسرده آینده را تیره و تار می بیند، زندگی برایش بی معنی می شود و خودش […]

ادامه مطلب