روز: فوریه 13, 2016

اختلالات کروموزومی

اختلالات کروموزومی کروموزومها ساختارهايی هستند که ژنهاي سلولها بر روي آنها سوارند. هر گونه تغييری در اين ساختمانها باعث بروز ناهنجاريهايی در بدن موجود زنده مي‌شود. تغييرات ساختمانی نياز به شکستگی در کروموزومها دارد. در اين نوع تغييرات تعداد کل کروموزومها ثابت بوده و فقط ساختمان آنها تغيير مي‌کند. بسته به تعداد شکستگي ، موضع […]

ادامه مطلب